Технологична модернизация в предприятието

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Арт Техно Гроуп ЕООД реализира проект „Технологична модернизация в предприятието“ № BG-RRP-3.004-0292, договор № BG-RRP-3.004-0292-C01 със следните параметри:

Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост;

Приоритетни оси: Интелигентна индустрия;

Наименование на процедура: Технологична модернизация;

Код на процедура: BG-RRP-3.004;

Наименование на проектно предложение: Технологична модернизация в предприятието;

Срок на изпълнение, месеци: 12;

Начална и крайна дата на договора: 10.04.2023г. до 10.04.2024г.;

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта): Гр. София, Гара Искър, ул. 5010 № 10;

Обща стойност без ДДС: 378 500.00 лв.
БФП 50%: 189 250.00 лв.
Собствени средства: 50%

Кратко описание на проектното предложение: С настоящето проектно предложение, дружеството планира да обнови своят технологичен машинен парк чрез закупуване на фибро-лазерна машина за рязане на метални листа с СNC/цифровоуправление/.С реализиране на проектното предложение ще се постигне повишаване на ефективността на производството и цифровизацията на процесите.

Проект № BG-RRP-3.004-0292-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ с краен получател на безвъзмездна финансова помощ „Арт Техно Гроуп“ ЕООД. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Арт Техно Гроуп“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за Наблюдение и Докладване